Skip to main content

+48 600977207 +48 606485808

Sklepy i serwisy rowerowe - dochodowa sieć

 • Nr oferty: 399 -
 • Wyświetleń: 26 -
 • Data dodania: 2023-11-07 10:04:14

Szczegóły

 • Przychody:
  ---
 • Dochody:
  ---
 • Rok założenia:
  2006
 • Liczba pracowników:
  ---
 • Charakter działalności:
  Handel, Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  ---

Opis

EN version below PL. 

Do sprzedania biznes funkcjonujący od ponad 15 lat - sieć rozpoznawalnych stacjonarnych sklepów i serwisów rowerowych w świetnych lokalizacjach w Warszawie wraz z magazynem towarów handlowych. Sklepy i serwisy modernizowane na bieżąco, w pełni wyposażone (lady, stojaki, oświetlenie, monitoring, pełne i profesjonalne wyposażenie serwisów, itp.). Suma powierzchni handlowych: ok. 680 m 2 Suma powierzchni magazynowych: ok. 550 m 2 Suma powierzchni biurowej: ok. 35 m 2 Ważne! Powierzchnie sklepów z podpisanymi umowami najmu na wiele lat. Czynsz powierzchni handlowych: 20-54 zł netto/m 2 plus media. NIE DO ODTWORZENIA w obecnych warunkach rynkowych i gospodarczych w Warszawie. Brak wynajmu lokali od prywatnych właścicieli. W związku z tym, że dużą częścią biznesu są usługi (na 8% VAT), średnia marża (ze sprzedaży i serwisu, w zależności od sezonu) waha się pomiędzy 40-50%. 


1 opcja sprzedaży umowy najmu lokali, przeszkolony zespół samodzielnych pracowników (know how - branżowe certyfikaty szkoleniowe) z doświadczeniem w sprzedaży i serwisowaniu rowerów oraz sprzedaży akcesoriów. sklep internetowy wraz z prawami do domeny i z zamieszczonymi na nim treściami - zdjęcia, opisy towarów (ponad 3000 produktów). Sklep wypozycjonowany organicznie w usługach Google na słowa kluczowe związane z obszarem działalności i sprzedawanymi markami. Sprzedaż tylko w sklepie online (nie dotyczy obrotu w punktach stacjonarnych!): 1800000 zł (ostatni rok obrotowy). Cena przy tej opcji: 2200000 zł netto plus stany magazynowe w cenach zakupu netto (w zależności od terminu - między 4-5000000 zł).


2 opcja sprzedaży zawartość powyższa (opcja 1), plus: znak towarowy - nazwa i identyfikacja wizualna sklepów, konta w mediach społecznościowych: Facebook: (38000 obserwujących, Instagram: (2500 obserwujących) wraz z zawartymi w nich treściami. Cena przy tej opcji: 2600000 zł netto plus stany magazynowe w cenach zakupu netto (w zależności od terminu - między 4-5000000 zł). Mogę również zaoferować swoją osobę (np. na okres 3 do 6 m-cy), do wdrożenia w biznes. Kwestie związane z dochodowością firmy (wgląd w dokumenty finansowe) po bardziej zaawansowanych rozmowach. Branża od kilku lat jest w trendzie wzrostowym, zwłaszcza w dużych miastach. 

Od 2014 roku w Warszawie przeprowadzane są regularnie pomiary ruchu drogowego. Zachęcam do zajrzenia na stronę https://um. warszawa. pl/waw/rowery/pomiary-ruchu i zerknięcie w statystyki. Jasno z nich wynika, że rower stał się pełnoprawnym elementem sytemu transportowego miasta. Dla przykładu - w 2022 roku zarejestrowano o ponad 37% więcej rowerzystów niż w 2021 i o ponad 58% niż w 2020 roku. 

Zapraszam do osobistych rozmów. 


For sale business operating for over 15 years - a network of recognizable stationary bicycle stores and services in great locations in Warsaw, together with a warehouse of commercial goods. Stores and services modernized on an ongoing basis, fully equipped (counters, racks, lighting, monitoring, full and professional service equipment, etc.). Total retail space: approx. 680 m 2 Sum of warehouse space: approx. 550 m 2 Sum of office space: approx. 35 m 2 Important! Store areas with signed lease agreements for many years. Rent of commercial space: PLN 20-54 net/m 2 plus utilities. NOT RENTABLE under current market and economic conditions in Warsaw. No rental of premises from private owners. As a large part of the business is services (on 8% VAT), the average margin (from sales and service, depending on the season) varies between 40-50%. 

1 sales option leases of premises, trained team of independent employees (know how - industry training certificates) with experience in selling and servicing bicycles and selling accessories. online store with rights to the domain and with posted content - photos, descriptions of goods (more than 3,000 products). Store positioned organically in Google services for keywords related to the business area and brands sold. Sales only in the online store (no turnover at stationary points!): PLN 1,800,000 (last fiscal year). Price at this option: PLN 2,200,000 net plus inventory at net purchase prices (depending on the term - between PLN 4-5,000,000). 

2 sales option the contents above (option 1), plus: trademark - name and visual identity of the stores, social media accounts: Facebook: (38,000 followers), Instagram: (2,500 observers) along with the content contained therein. Price with this option: PLN 2,600,000 net plus inventory at net purchase prices (depending on the term - between PLN 4-5,000,000). I can also offer my person (e.g. for a period of 3 to 6 mths), to implement in the business. Issues related to the profitability of the company (insight into financial documents) after more advanced discussions. 

The industry has been on an upward trend for several years, especially in large cities. Since 2014, regular traffic surveys have been conducted in Warsaw. I encourage you to look at https://um. warszawa. pl/waw/rowery/pomiary-ruchu and take a peek at the statistics. They clearly show that the bicycle has become a full-fledged element of the city's transportation system. For example - more than 37% more cyclists were registered in 2022 than in 2021 and more than 58% more than in 2020. 

Please do not hesitate to contact me.

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photo-of-bicycle-part-7YUW7fvIYoQ

Lokalizacja

Warszawa
Dodaj do ulubionych
Do negocjacji

Telefon +4.......... show
Whatsapp
Jakość
Cena

Zaloguj się aby ocenićPodobne

Podobne ogłoszenia