Skip to main content

+48 539 304 980

Regulamin


Regulamin określa zasady korzystania Portalu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących aktualnie przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
1. Podstawowe definicje
 1. Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej sprzedamfirme.com, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ofert. Warunkiem do korzystania z pełni usług Portalu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z tym zastrzeżeniem, że wszelkie jej działania muszą odbywać się za zgodą i wiedzą jej opiekuna prawnego.

 3. Oferta – strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci oferty, ogłoszenia, zlecenia, zgłoszenia, wirtualnej wizytówki, publikacji, pytania na forum, komentarza, artykułu sponsorowanego lub dowolnej innej formy reklamy, promocji lub informacji zwane też potocznie jako Publikacje.

 4. Konto – strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dodatkowe funkcjonalności zwiększająca możliwości użytkowe w trakcie korzystania z zasobów Portalu.

 5. Operator – podmiot zarządzający i rozwijający Portal, który świadczy na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym niniejszej strony internetowej, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach internetowych Portalu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

2. Postanowienia ogólne
 1. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy nimi. Zawarcie i realizacja umowy między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy samymi Użytkownikami. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy czy też świadczonych przez Użytkowników wzajemnie sobie usług czy zleceń. Tym samym zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy samymi Użytkownikami.
 2. Operator nie odpowiada również za brak zainteresowania Ofertą Użytkownika.
3. Dodawanie Ofert i odpowiedzialność Użytkownika
 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ofert w Portalu poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu. Umieszczenie Oferty na Portalu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 2. Operator nie ingeruje bezpośrednio w formę i treść Ofert, Użytkownik samodzielnie ustala treść Oferty, która to powinna być zgodna ze stanem faktycznym, prawnym. Oferta nie powinna też naruszać praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności treść publikacji nie powinna naruszać praw autorskich. Nie powinna nikogo obrażać, zniesławiać ani być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie powinien też wykorzystywać znaków towarowych, wodnych, itd., do których nie ma prawa.

 3. Użytkownik, publikując Ofertę na Portalu i zawarte w nim treści (zdjęcia, numer telefonu lub wszelki inne dane, w tym dane kontaktowe) podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci internetowej. Oferty również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe takie jak Google, Bing itp., czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.

 4. Tytuł Oferty oraz jego opis (treść publikacji) powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Opis nie może wprowadzać innych użytkowników w błąd. Nie powinien też zawierać numerów telefonów ani adresów e-mail oraz zawierać odnośników do stron internetowych, należy je wprowadzić w odpowiednie przeznaczone do tego pola (te podane w treści mogą zostać przez system operatora zamaskowane lub/i skrócone). Operator nie ponosi odpowiedzialności za linki (odnośniki) dodane do publikacji.

 5. Użytkownik tym samym oświadcza, że jest autorem tekstu treści Oferty. Treść dodawanej Oferty powinna być napisana w języku polskim. Treść może być także w innym języku – pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Oferty będzie w języku polskim z zachowaniem poprawnej pisowni i składni językowej.

 6. Dodanie Oferty do Portalu jest bezpłatne i następuje w chwili wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania i zatwierdzenia publikacji w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wszystkich zgód wymaganych przez Serwis.

 7. Oferta na Portalu staje się aktywna dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika. Aby Oferta została dodana i opublikowana konieczne jest potwierdzenie do 72 godzin od chwili wypełnienia formularza.

 8. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do opublikowania Oferty jak również rejestracji w subskrypcji newsletter'a.

 9. Pełna funkcjonalność Serwisu dla dodanej Oferty dostępna jest dopiero po dokonaniu pełnej aktywacji oferty i ustanowieniu losowo generowanego, indywidualnego hasła zabezpieczającego dla danej publikacji, ogłoszenia lub oferty.

 10. Użytkownik po opublikowaniu Oferty może otrzymać w ramach strony publikacji indywidualny formularz kontaktowy umożliwiający każdemu innemu Użytkownikowi przesłanie prywatnej wiadomości na adres e-mail podany w Ofercie.

 11. W ramach opublikowanej Oferty Portal może także udostępnić Użytkownikowi indywidualny formularz rezerwacyjny umożliwiający każdemu innemu Użytkownikowi przesłanie swojej rezerwacji na adres e-mail podany w Ofercie. Przesłanie rezerwacji jest płatne według ceny wskazanej przed wysłaniem takiej rezerwacji.

 12. Dane kontaktowe, formularz kontaktowy oraz formularz rezerwacyjny pojawiające się przy opublikowanej Ofercie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie do nawiązania wzajemnego kontaktu podobnie jak przesłana rezerwacja nie jest zakupem (nie jest więc też gwarancją wykonania usługi lub otrzymania towaru, a jedynie zaleceniami, do których Oferent co prawda nie musi, ale powinien się stosować). Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

 13. W każdej chwili emisji danej publikacji Użytkownik może usunąć Ofertę, przedłużyć jej emisję lub dokonać płatnej promocji wyróżniającej.

4. Treści zabronione
 1. Naruszenie Regulaminu stanowi, w szczególności m.in. manipulacja słowami kluczowymi w publikacji, wystawienie Ofert w niewłaściwej kategorii, stosowanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wprowadzanie w błąd, naruszanie dobrych obyczajów i zwyczajów, naruszanie przepisów prawa (w tym prawa autorskiego, praw pokrewnych, praw do wizerunków oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej), szkodzenie dobremu imieniu lub renomie Operatora oraz promowanie i reklamowanie innych serwisów internetowych, w szczególności portali ogłoszeniowych jest zabronione.

 2. Na portalu zakazane jest umieszczanie publikacji i treści, które są:

  • przede wszystkim sprzeczne z obowiązującym prawem;

  • wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc.;

  • o treściach wulgarnych, faszystowskich, propagujących przemoc, itp.;

  • dotyczące hazardu, zakładów bukmacherskich oraz pochodnych;

  • dotyczące promowania stron lub treści pornograficznych;

  • reklamą stron oraz promocją systemów partnerskich;

  • stronami o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej;

5. Aktywacja i opcje promocji
 1. Aktywacja bezpłatnej publikacji odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego podczas zamieszczania publikacji. Jednocześnie podczas procesu aktywacji Użytkownikowi prezentowane są indywidualne opcje płatnych promocji, z których użytkownik może zrezygnować lub je pominąć.

 2. Aktywacja publikacji z płatną usługą promowania odbywa się poprzez dokonanie należnej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej. Portal nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji.

 3. Wszystkie transakcje realizowane są automatycznie i niezwłocznie. Świadczenie usług następuje z chwilą zatwierdzenia transakcji przez systemy bankowe lub operatorów płatności przed upływem ustawowego terminu odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Portal nie odpowiada za ewentualną czasową niedostępność płatności spowodowaną przez systemy bankowe, operatorów płatności lub inne podmioty trzecie.

 4. Operatorami płatności są pomioty wskazane na stronie Portalu.

 5. Jeśli Oferta zostanie oznaczone jako zakończone przez Użytkownika przed upływem czasu w jakim publikacja jest promowana, opłata za niewykorzystany czas nie będzie zwracana Użytkownikowi.

 6. W przypadku gdy Oferta zostanie usunięta lub zablokowana ze względu na naruszenie Regulaminu czy też będzie wynikała z naruszenia przepisów prawa, opłata poniesiona za promowanie Oferty nie będzie zwracana Użytkownikowi.

6. Uprawnienia operatora
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość publikowanych Ofert. Nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych - zabronione jest podawanie danych fikcyjnych. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z publikacją i w ramach Oferty.

 2. Operator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, a także zablokować lub usunąć wszystkie publikowane przez niego treści, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa, ogólne zasady funkcjonowania portalu lub Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.

 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przynajmniej jednej z zasad Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do administracyjnego zablokowania / usunięcia również promowanych Ofert i Publikacji, a opłaty za wykupione opcje promocji (w tym również opłacony abonament dla Kont płatnych) nie podlegają zwrotowi.

 4. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującą polityką prywatności i zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez zaprzestanie emisji Ofert Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika portalu warunków niniejszego regulaminu.

7. Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Oferty bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

 2. Wszelkie reklamacje oraz uwagi i opinie związane z funkcjonowaniem strony należy zgłaszać poprzez: formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontaktu lub bezpośrednio na adres Biura obsługi klientów.

 3. Reklamacja w swej treści powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres poczty e-mail, adres internetowy Oferty, jej numer (lub dowolne inne dane pozwalające na identyfikację publikacji), jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz ze wskazaniem konkretnego żądania przez Użytkownika.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, operator serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do reklamującego o ich uzupełnienie we wskazanym przez niego zakresie.

 5. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator może się zwrócić do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. W takiej sytuacji rozpatrzenie reklamacji przez Operatora ulega proporcjonalnemu wydłużeniu – o czas uzupełniania reklamacji przez Użytkownika.

8. Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy świadczenia przez Operatora usług przez własnoręczne zakończenie emisji wszystkich swoich publikowanych treści oraz ewentualne usunięcie Konta dostępowego, jeśli użytkownik takowe utworzył.

 2. Zakończenie emisji publikowanych treści w zaawansowanej fazie publikacji może podlegać opłacie manipulacyjnej, której to wysokość ustalana jest indywidualnie zgodnie z cennikiem.

 3. Jeśli Konto dostępowe zostanie zmienione lub usunięte przez Użytkownika przed upływem czasu na jaki zostało ono opłacone, to opłata za niewykorzystany czas użytkowania tego konta nie będzie Użytkownikowi zwracana.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Prawa autorskie i znaki towarowe
 1. Usługi zawierające Treści należące do nas lub Treści, do których posiadamy odpowiednie licencje są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

10. Postanowienia końcowe
 1. Zgadzasz się na otrzymywanie od nas komunikacji w formie elektronicznej i akceptujesz, że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które otrzymasz od nas będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.

 2. Wszelkie spory, roszczenia i postępowania prawne związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe dla właściciela serwisu polskie sądy powszechne, chyba że właściciel Portalu postanowi inaczej.

 3. W przypadku chęci otrzymania Faktury Vat, żądanie takie należy zgłosić w terminie do 7 dni od daty dokonania płatności za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Faktura zbiorcza zostanie wystawiona na koniec miesiąca, w którym dokonano płatności.

 4. Operatorem i właścicielem portalu jest: Dealdone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000422682, NIP 5213631922, Regon 146146443, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 PLN.

 5. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana taka staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Portalu z zastrzeżeniem, że publikacje aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

 6. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania tj. od 1 stycznia 2023 r.